Algemene voorwaarden

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN Nederland. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HEINEKEN Nederland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

VOORWAARDEN

1. Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van HEINEKEN Nederland, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van HEINEKEN Nederland is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

2. Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HEINEKEN Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

3. Informatie van derden
HEINEKEN Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld columns of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

4. Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.